Stadgar 

1§ Stiftelsens namn ska vara Insamlingsstiftelsen Shareityworld.com

2§ Stiftelsens ändamål är att med selektivt inriktade insamlingar och marknadsföring av olika välgörenhetsprojekt verka för ett ökat intresse för välgörenhet och därmed öka mängden insamlade medel till att bekosta dessa projekt.

Det ska uppnås genom:

2.1 Annonsering om välgörenhetsprojekt på stiftelsens hemsida. Stiftelsen erhåller medel då personer, företag och organisationer skänker pengar till valda projekt via hemsidan.

2.2 Egna arrangemang som seminarier, konferenser, sportaktiviteter och föreläsningar till förmån för olika välgörenhetsprojekt.

2.3 Försäljning av kringprodukter som kläder och bijouterier med stiftelsens logga till förmån för olika välgörenhetsprojekt.

2.4 Utgivning av böcker och annat folk- och opinionsbildande material till förmån för olika välgörenhetsprojekt.

2.5 Stiftelsen kan även fungera som organisatör för projekt som inte ägs av stiftelsen. Dessa projekt måste dock vara i linje med stiftelsens ändamål.

3§ Insamlade medel ska nyttjas för utdelning till uppfyllande av stiftelsens ändamål.

§4 Styrelsen ska främja stiftelsens ändamål (2§) och ansvara för dess verksamhet. Beträffande löpande verksamhetsfrågor för stiftelsen kan dessa delegeras till lämplig(a) person(er), i eller utanför styrelsen. Styrelsen avgör viktigare ärenden rörande stiftelsens verksamhet, organisation och ekonomiska förvaltning.

 

5§ Stiftelsen ska ha en egen förvaltning och företräds av en styrelse som består av som lägst tre och som högst fem ledamöter.

5.1 Uppdraget som styrelseledamot varar till dess vederbörande av egen vilja lämnar uppdraget eller byts ut via beslut i styrelsen. Styrelseledamöter utses första gången av stiftaren Kjell Bovin.

5.2 Stiftaren ska inneha ordförandeposten så länge hen önskar och inte frivilligt avsäger sig detta. Följande personer kommer att utgöra stiftelsens första styrelse:

 

Kjell Bovin, Sköndal

Lena Bovin, Sköndal

Jan Bovin, Värmdö

 

6§ Styrelsen beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter.

 

7§ Stiftelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

 

8§ Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när hen finner det lämpligt. Dock minst en (1) gång per år. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är samlade, bland dem ordföranden.

 

9§ Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen ska alltid eftersträva enighet i beslutsfattandet, men vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

10§ Stiftelsens firma tecknas av stiftelsens ordförande.

 

11§ Stiftelsens räkenskapsår ska avse kalenderår dvs. 1 januari-31 december.

 

12§ Stiftelsen ska ha en kvalificerad revisor.

 

13§ Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämmelserna enligt §2, får ske utan myndighetstillstånd genom enhälligt styrelsebeslut.

 

14§ Om det vid stiftelsens upplösning finns innestående medel ska dessa efter bestridande av nödvändiga kostnader för stiftelsens avveckling delas ut i enlighet med det för stiftelsen gällande ändamålet (§2).

 

logocolortextright_providing_50

 

Annonser